Vitajte v elektronickom systéme Fondu na podporu športu určeného na príjem a správu žiadostí o príspevok.
 

Fond na podporu športu pripravuje výzvu, v rámci ktorej poskytne profesionánym športovým klubom mimoriadnu podporu v rámci dvoch schém pomoci:

  • Schémy de minimis – je otvorená pre všetkých žiadateľov, bez ohľadu na ich veľkosť a môžu sa v nej uchádzať o pomoc aj podniky v ťažkostiach;
  • Schémy štátnej pomoci – je otvorená pre mikro, malé podniky a v prípade stredných a veľkých podnikov, len ak tieto podniky nie sú v ťažkostiach k 31.12.2019.

 

UPOZORNENIE: Žiadateľ sa môže uchádzať o poskytnutie príspevku len v rámci jednej schémy pomoci.

Prehľad žiadateľov oprávnených v rámci jednotlivých schém je uvedený v tabuľke nižšie:

 Žiadateľ Schéma štátnej pomoci Schéma de minimis
 Mikro a malý podnik oprávnený oprávnený
 Stredný a veľký podnik, ktorý nie je v ťažkostiach k 31.12.2019 oprávnený oprávnený
 Stredný a veľký podnik, ktorý je v ťažkostiach k 31.12.2019 neoprávnený oprávnený


Zároveň musí byť dodržaná maximálna výška pomoci podľa jednotlivých schém pomoci uvedená v tabuľke nižšie:

Schéma pomoci

Maximálna celková výška pomoci

Schéma de minimis 200 000 EUR pre jediný podnik počas obdobia 3 fiškálnych rokov

Celková výška pomoci príjemcovi vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu nesmie presiahnuť 100 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, pričom táto pomoc sa nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň iné činnosti, na ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000 EUR, strop vo výške 200 000 EUR sa na tento podnik uplatní za predpokladu, že príjemca zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000 EUR a aby sa žiadna pomoc de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.

Jediný podnik je definovaný v čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1 – 8) v platnom znení.

Schéma štátnej pomoci 1 800 000 EUR pre podnik na úrovni hospodárskej jednotky

Celková výška pomoci podľa tejto schémy nesmie prekročiť sumu 120 000 EUR pre podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry alebo sumu 100 000 EUR pre podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe. Ak podnik pôsobí vo viacerých sektoroch, na ktoré sa vzťahujú rôzne maximálne sumy, príjemca vhodnými prostriedkami, ako je napríklad oddelenie účtov, zabezpečí, aby sa pre každú z týchto činností dodržal príslušný strop a aby sa neprekročila celková maximálna suma 800 000 EUR na podnik. Ak podnik pôsobí v sektoroch poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry, nemala by sa prekročiť celková maximálna suma 120 000 EUR na podnik.

Za podnik sa považuje hospodárska jednotka. Jednu hospodársku jednotku tvoria aj viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné, hospodárske a organizačné prepojenia.

 

Nižšie uvádzame inštrukcie a pokyny k úspešnej registrácii a podaniu žiadosti v príslušnom programe. 


KROK 1.
ŽIADATELIA, KTORÍ SA UŽ REGISTROVALI DO SYSTÉMU:
Prihláste sa do systému cez email a heslo, ktoré ste uviedli pri prvom prihlásení. V príapde, že si nepamätáte heslo, kliknite v pravom hornom rohu na Zabudnuté heslo. V prípade, že si nepamätáte email, kontaktujte technickú pomoc. 

NOVÍ ŽIADATELIA:
REGISTRUJTE sa kliknutím sem.
Registráciu je potrebné vyplniť len raz, preto si zapamätajte email a heslo.

KROK 2.
Na Vašu emailovú adresu bol odoslaný potvrdzujúci email. Kliknite v ňom na potvrdzujúci odkaz. Ak Vám do 5 minút email neprišiel, skontrolujte aj schránku nevyžiadanej pošty (SPAM).

KROK 3.
Prihláste sa v spodnej časti stránky pomocou svojho EMAILU a HESLA.
Ak ste zabudli heslo, systém vám vygeneruje nové (v pravom hornom rohu kliknite na Zabudnuté heslo).

KROK 4.
Zvoľte program, v ktorom chcete podať žiadosť.
Vyplňte žiadosť. Do formulára máte možnosť opakovane vstupovať a meniť jeho obsah až do odoslania žiadosti.

KROK 5.
Skontrolujte vyplnenú žiadosť a odošlite žiadosť kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ FORMULÁR".
Emailom Vám zároveň príde potvrdenie o odoslaní žiadosti do elektronického systému.

ZA PLATNE PODANÚ ŽIADOSŤ SA POVAŽUJE ŽIADOSŤ, KTORÁ JE PODANÁ AJ V LISTINNEJ PODOBE.
(Po vyplnení a zaslaní elektronického formulára Vám systém umožní export formulára do PDF a aj jeho následnu tlač. Pre splnenie podmienky podania žiadosti v listinnej podobe pritom postačuje zaslanie systémom vygenerovaného formulára na korešpondenčnú adresu Fondu na podporu športu).


ĎAKUJEME Vám za úsilie a čas, ktorý venujete spracovaniu žiadosti.

Otázky obsahového charakteru - k žiadostiam o príspevok adresujte: podpora@fnps.sk.

Technická podpora v prípade technických problémov: 0949 428 239